Ogłoszenia bieżące

INFORMACJA

Zarząd spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim niniejszym informuje, iż dnia 30. grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia przez przejęcie spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) przez spółkę Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. (Spółka przejmująca), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505). Połączenie poprzez tzw. sukcesję uniwersalną skutkuje przyznaniem Spółce Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. pełni praw oraz przejęciu przez nią obowiązków spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.. Sukcesja ta pozostaje nieograniczona na gruncie stosunków cywilnoprawnych m.in. powoduje wstąpienie w obowiązujące umowy z mocy prawa. Tym samym z dniem 30. grudnia 2019 roku spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki oraz przejęła wszystkie zobowiązania i wierzytelności spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.