Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działalności Spółki są:
 1. zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi i działalność inwestycyjna w sektorze gospodarki komunalnej,
 2. doradztwo ekonomiczne,
 3. kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 4. zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie,
 5. wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej,
 6. organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i wystaw,
 7. udzielanie poręczeń kredytowych,
 8. działalność w zakresie reklamy,
 9. działalność rachunkowo-księgowa,
 10. działalność holdingów,
 11. prowadzenie Centrum Obsługi Klienta

II. Opisany  przedmiot działalności Spółki, jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z
 2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
 3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
 4. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z
 5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
 6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
 7. Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
 8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z
 9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z
 10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
 11. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
 12. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
 13. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
 14. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z
 16. Pozostała działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z
 17. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z
 18. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
 19. Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
 20. Handel energią elektryczną – PKD35.14.Z
 21. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków-PKD 41.10.Z
 22. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -PKD 41.20.Z
 23. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
 24. Przygotowanie terenu pod budowę- PKD 43.12.Z

III. Zarząd Spółki realizuje przedmiot działalności Spółki z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

 1. Spółka nie może posiadać udziałów w podmiotach, w których udział powodowałby jej nieograniczoną odpowiedzialność,
 2. Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Spółki,
 3. Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5% wartości netto aktywów Spółki, wg ostatniego bilansu, zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki,
 4. Spółka nie może zaciągać pożyczek, ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Spółki, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 30% wartości netto aktywów Spółki wg ostatniego bilansu.
 5. Spółka pobiera od innych spółek miejskich i wynikający z corocznego sprawozdania finansowego zysk w postaci dywidendy będzie przeznaczać na cele statutowe, wymagane kapitały, działalność inwestycyjną w gospodarce komunalnej oraz uzasadnione koszty własne.