Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

w formie ustnej: osobiście (w tym drogą telefoniczną) – sekretariat Spółki w dni robocze w godzinach 800– 1500

w formie pisemnej:
Korespondencję należy kierować na adres:
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski

za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@crk.com.pl

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminie do miesiąca od daty złożenia pisma.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień termin wydłuża się o czas niezbędny do powzięcia istotnych w sprawie informacji.