Projekty i programy

W 2018 roku realizowany był pilotażowy program pn:

„Program finansowego wspierania przez spółki Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”.

 

 

Program skierowany był do osób prawnych i podmiotów prowadzących zorganizowane zajęcia w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności fundacji, stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
Celem Programu było wsparcie w formie pieniężnej lub usługi rekomendowanych Organizacji zw. Uczestnikami Programu, którzy prowadzą lub podejmują działania w sferze krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.