Nabór wniosków do programu pn:

„Program finansowego wspierania przez spółki Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.”

 

O przyznanie wsparcia finansowego mogą ubiegać się osoby prawne, w szczególności fundacje, stowarzyszenia prowadzące sekcje sportowe dzieci i młodzieży, uczniowskie kluby sportowe, prowadzące zorganizowane zajęcia w zakresie krzewienia kultury fizycznej dzieci i młodzieży czy uczestniczące w organizowanych rozgrywkach sportowych.

  • Na realizację programu w 2018 roku przewiduje się pulę środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł.
  • Termin składania wniosków – do dnia 21 marca 2018r. w siedzibie Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ul. Partyzancka 27 w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach 7.00-15.00.
  • Termin opracowania rekomendacji przez Zespół ds. Sportu – do dnia 30.03.2018r.

Dokumenty do pobrania :

 

 Załącznik nr1 – Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

 Załącznik nr2 – Kryteria i przesłanki do wydania rekomendacji.

 Załącznik nr3 – Regulamin finansowego wspierania przez spółki Grupy Kapitałowej CRK przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży.